Canemure-Lauttasaari-Maunula-Hanke

Kohti hiilineutraaleja kaupunginosia

Canemure-Lauttasaari-Maunula-hankkeen tavoitteena on selvittää ja vähentää kahden
helsinkiläisen kaupunginosan rakennusten ja yksityisliikenteen päästöjä. Lisäksi hankkeessa
kehitetään keinoja tavoittaa alueiden asukkaita ja saada kannustettua muita kaupunginosia
mukaan ilmastotyöhön. Hanke kestää 31.10.2024 asti. Lauttasaari ja Maunula ovat ensimmäisiä
kaupunginosia, joille on myönnetty Canemure-osahanke ja EU-Life rahoitus. Lauttasaari-Seuran
hanke on osa Suomen Ympäristökeskuksen koordinoimaa Canemure-hanketta (Towards Carbon
Neutral Municipalities and Regions).

Rakennusten hiilipäästöt näkyviksi kartan avulla

Hankkeen aikana selvitetään lauttasaarelaisten ja maunulalaisten rakennusten toteutuneita
hiilipäästöjä. Tietoja taloyhtiöiden energiankulutuksesta ja energiaremonteista kerätään suoraan
taloyhtiöiden hallituksilta sekä isännöitsijätoimistojen, avoimien tietokantojen ja Helsingin
kaupungin asunnot Oy:n tietokantojen kautta.

Kerättyjen tietojen perusteella lasketaan jokaiselle tiedot jakaneelle taloyhtiölle mahdollisimman
tarkka hiilipäästölukema toteutuneen lämmityksen, sähkönkulutuksen ja vedenkulutuksen
pohjalta. Ensimmäisten taloyhtiöiden osalta laskenta on valmistunut lokakuussa 2023.

Rakennusten päästöt havainnollistetaan asukkaille Google My Maps kartan avulla, joka löytyy tältä
sivulta. Lisätietoja taloyhtiön päästöistä saat klikkaamalla kartalle merkittyjä rakennuksia. Jokainen
hankkeeseen osallistunut taloyhtiö on antanut luvan näiden tietojen julkistamiseen. Tarkemmat
taloyhtiökohtaiset tiedot julkaistaan ainoastaan hankkeeseen osallistuneille taloyhtiöille Excel-
taulukossa.

Hankeryhmä välittää asukkaille tietoa taloyhtiön energiatehokkuuden parantamisesta. Kartan
kautta asukkaat voivat itsenäisesti tarkastella ja vertailla oman taloyhtiönsä hiilipäästöjä muihin
taloyhtiöihin verrattuna. Tietojen saaminen mahdollisimman monelta taloyhtiöltä lisää meidän
kaikkien saaren asukkaiden tietoa ilmastonmuutoksesta ja rakennusten energiatehokkuudesta.
Lisäksi se tarjoaa taloyhtiön hallitukselle arvokasta tietoa, joka tukee energiaremonttien
suunnittelua.

Hiilipäästölaskennasta:

Osallistuvilta taloyhtiöiltä on kerätty seuraavat laskennassa käytetyt tiedot:

 • Kaukolämmön kulutus
 • Sähkönkulutus
 • Vedenkulutus
 • Asukasmäärä
 • Lämmitysmuoto
 • Sähkösopimuksen tyyppi

Taloyhtiöiltä kysyttiin myös rakennuksen pinta-alaa ja tilavuutta, mutta koska näissä tiedoissa
taloyhtiöt olivat antaneet toisistaan poikkeavia suureita (kerrosala, huoneistoala, kokonaisala), päädyttiin tilavuus ja pinta-ala tiedot hankkimaan Helsingin internet-paikkatietopalvelusta
(kartta.hel.fi), jotta ne olisivat varmasti vertailukelpoisia keskenään.

Suomen ympäristökeskukselta saatiin laskennassa tarvittavat päästökertoimet:

 • Kaukolämpö: 0,1809 kgCO2e/kWh (Syke 2021)
 • Kulutussähkö: 0,0825 kgCO2e/kWh (Syke 2021)
 • Käyttö- ja jätevesi: 1,326 kgCO2e/m3 (HSY 2021/Syke ENVIMAT-Uusimaa 2015)

Näiden tietojen pohjalta laskettiin taloyhtiöille seuraavat päästötiedot (hiilidioksidiekvivalenttina):

 • Kokonaispäästöt (2021 ja 2022)
 • Kokonaispäästöt/asukas (2021 ja 2022)
 • Kokonaispäästöt/kerrosala (2021 ja 2022)
 • Kokonaispäästöt/tilavuus (2021 ja 2022)

Huomioitavaa laskennan tuloksiin vaikuttavista seikoista:

 • Vuosittaisten keliolosuhteiden vaikutus lämmitystarpeeseen:
  • Kylmällä säällä lämmitystarve suurempaa.
 • Kaukolämmön tuotantotapojen vaikutus päästökertoimeen:
  • Päädyttiin käyttämään Syke:n vuoden 2021 kerrointa molemmille vuosille 2021 ja
   2022 (vuoden 2022 kerroin ei myöskään ollut vielä saatavilla lokakuussa 2023).
   Todellisuudessa vuoden 2022 kerroin tulee olemaan suurempi kuin vuoden 2021,
   koska Helen joutui korvaamaan maakaasua kivihiilellä, jonka hiilipäästöt ovat
   maakaasua suuremmat.
 • Kulutussähkön päästökertoimen päivittyminen:
  • Vuosille 2021 ja 2022 käytettiin samaa päästökerrointa (Syke 2021), koska vuoden 2022 kerroin ei ollut vielä saatavilla lokakuussa 2023.
 • Päästöttömän sähkösopimuksen vaikutus sähkölämmitteisen taloyhtiön päästöihin:
  • Lämmityksen päästöt laskennassa ovat 0 kgCO2e.
  • Kaikkien taloyhtiöiden ei kannata vaihtaa sähkölämmitteiseksi, vaikka lukemat näyttävät hyvältä.
   • Uusiutuva sähkö ei riitä (ainakaan kaikkina ajanhetkinä), jos kaikki valitsisivat
    sähkölämmityksen.
   • Sähkön tarve pienempää lämpöpumpuilla (esim. maalämpö)
   • Kaukolämmön päästöjä pyritään vähentämään (Helen tavoittelee
    hiilineutraaliutta vuonna 2030)
 • Vedenkäytön päästökerroin johdettu vuoden 2015 tiedoista:
  • Ei välttämättä vastaa todellisuutta vuonna 2023 (uudempaa tietoa ei ollut saatavilla).
 • Asukaskohtaisissa päästöissä on käytetty taloyhtiön tammikuun 2023 asukaslukua.

Taloyhtiöiden maksuton hiilipäästölaskenta jatkuu ainakin kevääseen 2024 asti. Kutsumme mukaan
hankkeeseen kaikki lauttasaarelaiset taloyhtiöt. Laskentaan tarvittavat tiedot kerätään
kyselylomakkeella, jota voi esikatsella tästä.

Fluxio Isännöinti on hankkeemme aktiivinen yhteistyökumppani ja toivomme myös muut saarella toimivat isännöintitoimistot mukaan
hankkeeseen. Tehdään yhdessä Lauttasaaresta parempi paikka asua!

Mikäli haluat ilmoittaa taloyhtiösi tai rakennuksesi mukaan hankkeeseen, sopia yhteistyöstä tai
saada lisätietoja, lähetä sähköpostia hankekoordinaattorille osoitteeseen:
canemure@lauttasaari.fi

Kohti vähäpäästöistä liikennettä

Hankkeen aikana selvitetään Lauttasaaren ja Maunulan asukkaiden yksityisliikenteen päästöt
yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Traficomin kanssa. Tavoitteena on lisätä asukkaiden
tietoisuutta omien valintojen merkityksestä ja kannustaa heitä suosimaan vähäpäästöisiä
liikennemuotoja arjessaan. Yksityisliikenteen päästöjen selvitys ajoittuu alustavasti alkuvuoteen
2024.

Hankeryhmä tiedottaa ja vaikuttaa asukkaiden liikennetottumuksiin ensisijaisesti viestinnän ja
tapahtumien kautta. Järjestämme mm. Lauttasaaren autottoman päivän 1.11. yhteistyössä
Lauttasaaren koulujen kanssa. Hankkeen toimenpiteiden myötä Lauttasaaren ja Maunulan
yksityisliikenteen päästöjen odotetaan vähenevän 10 prosenttia.

Asukkaat aktiivisina ympäristövaikuttajina

Hiilineutraalit kaupunginosat -osahanke on syntynyt asukkaiden aktiivisuuden ansiosta.
Lauttasaari-Seuran Hiilineutraali Lauttasaari 2030 -projektiryhmä on tehnyt vuodesta 2020 lähtien
vapaaehtoisvoimin töitä ilmasto- ja ympäristöasioiden edistämiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi.
Myös Maunulassa on tehty viime vuosina aktiivisesti töitä ilmastoasioiden eteen. Lauttasaari-
Seura ja Maunula-Seura näkevät asukkaat aktiivisina vaikuttajina, jotka ovat kiinnostuneita oman
asuinalueensa ja ympäristönsä kehittämisestä.

Hankkeen aikana alueiden asukkaille viestitään säännöllisesti sen etenemisestä ja tuloksista.
Hankeryhmä julkaisee tietoa muun muassa Lauttasaari-lehdessä, Maunulan Sanomissa,
kotisivuilla, uutiskirjeissä ja sosiaalisen median kanavissa. Tuloksia esitellään lisäksi Lauttasaari-
Seuran tulevissa ilmastoseminaareissa ja mahdollisissa muissa tapahtumissa. Hankeryhmä
toimittaa tietoa hankkeen etenemisestä Helka ry:lle, jonka kautta ilmastoaktiivisuuden toivotaan
laajentuvan Helsingin muihin kaupunginosiin.

Hankkeesta odotettavat tulokset

1. Ainakin 10 prosenttia Lauttasaaren ja Maunulan rakennuksista raportoi
energiankulutustietonsa hankkeelle sen aikana.
2. Yksityisliikenteen päästöt vähenevät 10 prosenttia hankkeen aikana Lauttasaaressa ja
Maunulassa.
3. Hankkeen toimenpiteiden myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät yhteensä 1000 tCO₂e
hankkeen aikana ja kaksi vuotta sen päättymisen jälkeen.

Yhteystiedot:

Elisa JulinHankekoordinaattori
Sähköposti: canemure@lauttasaari.fi
Puhelinnumero: 050 4797551 (ma-to klo 10-15)